ШААЛАЙХ I

Хувцас хунар зэргийн элбэгдэх, томдох: өмд нь шаалайх (өмд нь элбэгдэх, унжих).

Ижил үг:

ШААЛАЙХ II