ЧАНГАЛАХ

Чанга болгох, чангатгах: дуу чангалах (радио, зурагт, цахилгаан хөгжим зэргийн дууг чанга болгох), дэлгэрэнгүй...

дуу чангалах радио, зурагт, цахилгаан хөгжим зэргийн дууг чанга болгох
олом чангалах олмыг улам чанга болгон татах
сэтгэлээ чангалах сэтгэлээ барих, сэтгэлээ хатамжлах