сэтгэлээ чангалах
сэтгэлээ барих, сэтгэлээ хатамжлах