ЧАНГАВТАР

Бага зэрэг чанга: чангавтар дуутай (нэлээд чанга дуутай), чангавтар уях (арай чанга дэлгэрэнгүй...