ЦАРГАЛАХ I

Цартсан цасны дээгүүр цанаар явж ан хийх.

Ижил үг:

ЦАРГАЛАХ II