ЦАР III

Хүйтэн улиралд цасан дээгүүр нимгэн хөлдсөн мөс: цасны цар (цасны дээгүүр нимгэн хөлдсөн мөс).

Ижил үг:

ЦАР I

ЦАР II

ЦАР IV

ЦАР V

ЦАР VI

ЦАР VII:

ЦАР VIII