царанд тавих
идээ шүүсний зүйлийг том амсар бүхий тавган дээр тавих