ЦАЛИГ

1. Онгод: онгод цалиг [хоршоо] (бөөгийн биед орж орших, эзэд шүтээний хий сүг);


2. Шүтлэг, сахиус, шүтээн: цалиг шүтлэг [хоршоо] (үзэгдэл юмсын гарал, үндсийг ер бишийн хүчин зүйл болгон шүтэх сүсэг бишрэлийн дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Ашиг.

онгод цалиг бөөгийн биед орж орших, эзэд шүтээний хий сүг
цалиг шүтлэг үзэгдэл юмсын гарал, үндсийг ер бишийн хүчин зүйл болгон шүтэх сүсэг бишрэлийн анхны нэгэн хэлбэр