ЦАЛИН

1. [хуучирсан] Ноёд түшмэдэд олгож байсан амуу, зоос пүнлүү: цалин цагаан мөнгө (цэвэр мөнгө), дэлгэрэнгүй...


2. Ажил хөдөлмөр, алба гүйцэтгэсний төлөө тогтмол олгох мөнгөн хөлс: цалин буух (цалин олгох, өгөх), цалин дэлгэрэнгүй... (цалингийн хэмжээ нэмэгдэх), цалин өгөх ~ цалин тавих (ажлын хөлсийг нь бөөнөөр олгох, өгөх), цалин хасах (цалинг бууруулах, бага болгох), цалингийн зээл (ажиллаж буй байгууллага болон банк санхүүгийн байгууллагатай гэрээ хийж, тодорхой хугацаанд шимтгэл төлөн, цалингаа урьдчилан авч хэрэглэх зээлийг үйл ажиллагаа) - Цалингийн зээлийг таван сар хүртэл хугацаатай, 3-3,5% хүүтэй авч болдог. “Өдрийн сонин” сонин., цалингийн сан (батлагдсан төсвийн дагуу ажилчин, албан хаагчдад ажлын хөлс хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэгдсэн мөнгөн хөрөнгө) - Энэ жилийн хувьд цалингийн санг нэмэгдүүлэхгүйгээр ажиллана. “Ардын эрх” сонин: цалингийн сүлжээ (засгийн газрын тогтоолоор төрийн албанд ажиллагсдад, ажилласан хугацаа, ур чадвар, зэрэг цол зэргийг харгалзан тогтоосон, цалин хөлс бодож олгох шаталбар) - Монгол Улсын Засгийн Газрын 88-р тогтоолоор, төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн цалингийн сүлжээг мөрдөж байна. “Ардын эрх” сонин., бодит цалин (цалингийн юм худалдан авах чадвар), цалин мөнгө [хоршоо] (ажлын хөлс), цалин хангамж [хоршоо] (ажлын хөлс болон ажил хэрэг эрхлэхэд элдэв зүйлээр хангасан байдал), цалин хөлс [хоршоо] (ажил хөдөлмөр хийсний төлөө авах мөнгөн хөлс).

цалин цагаан мөнгө цэвэр мөнгө
цалин пүнлүү а. Мөнгө зоос; б. Ажлын хөлс, урамшуулал
цалин буух цалин олгох, өгөх
цалин нэмэгдүүлэх цалингийн хэмжээ нэмэгдэх
цалин өгөх~цалин тавих

ажлын хөлсийг нь бөөнөөр олгох, өгөх

цалин хасах цалинг бууруулах, бага болгох
цалингийн зээл ажиллаж буй байгууллага болон банк санхүүгийн байгууллагатай гэрээ хийж, тодорхой хугацаанд шимтгэл төлөн, цалингаа урьдчилан авч хэрэглэх үйл ажиллагаа
цалингийн сан батлагдсан төсвийн дагуу ажилчин, албан хаагчдад ажлын хөлс хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэгдсэн мөнгөн хөрөнгө
цалингийн сүлжээ засгийн газрын тогтоолоор төрийн албанд ажиллагсдад, ажилласан хугацаа, ур чадвар, зэрэг цол зэргийг харгалзан тогтоосон, цалин хөлс бодож олгох шаталбар
бодит цалин цалингийн юм худалдан авах чадвар
цалин мөнгө ажлын хөлс
цалин хангамж ажлын хөлс болон ажил хэрэг эрхлэхэд элдэв зүйлээр хангасан байдал
цалин хөлс ажил хөдөлмөр хийсний төлөө авах мөнгөн хөлс