ЦАЛТАХ
/ хуучирсан /

Хэлэлцэж ярилцсанаа умартан байн байн хэлэлцэх.