ЦАМААН

Юмыг голж шилэх зан ааштай: цамаан зантай (юмыг голж шилдэг зантай), цамаан хүүхэн дэлгэрэнгүй...

цамаан зантай юмыг голж шилдэг зантай
цамаан хүүхэн юмыг голомтгой хүүхэн