ЦАМААРХАХ

Цамаархаг зан байдал гаргах: цамаархах хэрэггүй (цамаархаг зан байдал гаргах хэрэггүй).