ЦАМААДАХ

Хэтэрхий цамаан байдал гаргах, цамаандах.