онгод цалиг
бөөгийн биед орж орших, эзэд шүтээний хий сүг