цалиг шүтлэг
үзэгдэл юмсын гарал, үндсийг ер бишийн хүчин зүйл болгон шүтэх сүсэг бишрэлийн анхны нэгэн хэлбэр