ЦАДИГГҮЙТЭХ

Цадиггүйрхэх: цадиггүй, дүрсгүй зан байдал гаргах.