ЦАДМА

Шалган тэнсэх хэм хэмжээний нэр: цадмын ухаан (учир шалтгааны ухаан), цадмын тайлбар дэлгэрэнгүй...

цадмын ухаан учир шалтгааны ухаан
цадмын тайлбар диалектикийн үндсэн эмхэтгэлийн тайлбар