ЦААРГАЛАЛДАХ

Ажил хөдөлмөр, бусдын санал бодолд хойрго хандах, дургүйцэх.