ЦААГУУРХ

Цаад талаарх: наагуурх цаагуурх [хоршоо] (наад болон цаад талаар байгаа).

наагуурх цаагуурх наад болон цаад талаар байгаа