БАРГИАХАН

Баргиагийн  нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга.