БАРГИХ

Баргиа болох: хоолой баргих (хоолой царгих).