БАРДАГНАХ

Бардах, бардам зан гаргах - Хас бардагнан гартаа зүүсэн очирт алтан бөгжөө үзүүлэв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., бардагнах ааш (бардамнах ааш).