БАРДАМТГАЙ

Бардан сайрхах нь их, байнга бардамнадаг: бардамтгай хүн (сайрхуу хүн), бардамтгай дэлгэрэнгүй... (юм л бол бардам зан гаргадаг хүн) - Бардамтгай эр нялцгарамтгай. ААЗ.

бардамтгай хүн сайрхуу хүн
бардамтгай эр юм л бол бардам зан гаргадаг хүн