БАРГИЛДАХ

Хэтэрхий баргил болох, баргилын учир тохиромжгүйдэх.