БАРГИЛХАН

Баргилын хорогдуулсан ба нэмэгдүүлсэн утга.