БАРГИАДУУ

Баргиа маягийн: баргиадуу дуугарах (царгиадуу дуугарах).