БАРГИАТАХ

Дуу царгиатан өтгөн болох - "Зулай дээрээ зална” гэж өөрт нь баймгүй баргиатсан сөөнгө хоолойгоор дуулахад дэлгэрэнгүй... Ж.Бямбаа. Бүсгүйн заяа.