БАЛЧИГТАЙ

Балчиг байгаа: балчигтай газар (балчиг намаг бүхий газар; ус, чийг ихтэй газар).