БАЛГАСЧ
/ хуучирсан /

Балгаснаа суудаг хүн, хот суурин газрын хүн.