ХАЙРЛАНГУЙ

Ихэд хайрласан байдалтай, хайрлах янзтай.