ХАЙРМАГТ

Хайрмаг бүхий, хайрга элс бүхий, хайр чулуу бүхий.