ХАЗГАРДАХ II

Хуурмаг санаатай, үнэнч биш бодолтой явах: санаа хазгардах (санаа буруудах).

Ижил үг:

ХАЗГАРДАХ I