ХАЗГАРЛАХ

Хазгай буруу санах, буруу санаа гаргах.