ХАДАЛТ

1. Хадах үйлийн үр дүнг заасан нэр - Хадалтын өндөр нам нь ургамлын өндөр нам, навчны байрлалтаас болж харилцан дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Хадах үйл: хадалтын дараа тарьдаг ургамал (эрт ургацын төмс, ногоон тэжээл даршинд зориулан тариалсан ургамлыг хураасны дараа дэлгэрэнгүй...