хадаасны хүн
/ хуучирсан /
албанд илүү тоогоор гарсан хүн, нөөцийн хүн