хадаасны мал
/ хуучирсан /

тогтоож өгсөн тооноос илүү гарган бэлтгэсэн албаны мал