ХАГЗ

Хүч нэмэгдүүлэх сул үг: хагз татах (юмыг оёдлоор нь огцом татах).