ХАГЗЛАХ

Эд юмс, дээл хувцасны оёосыг ханзлах: дээл хагзлах (дээлийн оёосыг ханзлах).