ХАГЗЧИХ

Байн байн хагзлах, ханзчих: гутал хагзчих (гутал ханзчих), дах хагзчих (дах дэлгэрэнгүй...