ХААДГА :

хаадга хаадга хийх (хаадгар хүний хөдлөх, явах, алхах; хаадгар юм үргэлжлэн хөдлөх).