ХААДАС I:

хаадас хаадас хийх (намхан тагдгар хүний байн байн хөдлөх).

Ижил үг:

ХААДАС II

ХААДАС III