хар шар феодал
феодалын нийгмийн дээд ангийн лам нар болон ноёд түшмэд