фабрик завод
төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах аж үйлдвэрийн газар