ҮРЖВЭР

1. Хоёр тоог үржүүлэхэд гарах дүн;


2. Үржиж төлжих явдал.