ҮРЖИГДЭХҮҮН

Үржигч, үржүүлэгч тоо : Үржигдэхүүний байрыг солиход үржвэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй.