ҮРЖИЛГҮЙ

1. Үрждэггүй, үржиж олон болохдоо муу;


2. Үржил шим байхгүй, шим тэжээл муутай: үржилгүй хөрс (шим тэжээл муутай, юм өсөж үржихэд муу газар).