үрийн нөөш
ургамлын хөврөлийг хөгжихөд зайлшгүй хэрэглэгддэг тэжээлийн бодисыг нөөсөн үрийн эд