ҮЛДЭГДЭХ I

Үлдэхгүй гэсэн байтал үлдэж хоцрох.

Ижил үг:

ҮЛДЭГДЭХ II