ҮЛГЭРТЭЙ

1. Үлгэр ихтэй, үлгэр сайтай;


2. Сахилга баттай.