үйлээ хүлээх
хувь заяандаа найдаж хүнд хүчрийг тэсвэрлэх